T.T.K Web Sayfası Olma Zorunluluğu

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirketlerin İnternet Sitesi (Web Sitesi) zorunluluğu şirketlerin ortaklarına ve diğer kurumlara karşı şeffaf olmasını amaçlamaktadır.

Zorunlu Web Sitesi şirketlerin tüm resmi bilgilerinin yayınlanması gereken bir Web Sitesidir.

Zorunlu Web Sitesinde Olması Gerekenler

-Zorulu Web Sitesi tüm sermaye şirketleri için geçerlidir.

-Zorunlu Web Sitesi yönetim paneline sahip olmalı ve kolay bir şekilde güncellenmelidir.

-Yeni Türk Ticaret Kanununda Web Sitesinde yayınlanması zorunlu olacağı açıklanan raporlar, toplantı haberleri, kararları, bilançolar gibi bilgiler internet sitesinde olmalıdır. Bu bilgilerin ne olacağı henüz kesinleşmemiştir.

-Şirketlere getirilen Web Sitesi zorunluluğu isteyen herkesin şirket bilgileri kolayca ulaşabilmeleri için çıkarılmıştır. Bu nedenle İnternet Sitesi sürekli yayında olmalıdır.

-Oluşturulan İnternet Sitesi kanun değişikliklerinde kendi yapısını güncelleyebilmelidir.

-Web sayfası yalnızca kanuni bir zorunluluk nedeniyle yapılmamalıdır. İnternet Sitesini şirketin müşterileri de kullanacaklardır. Bu nedenden ötürü firma bilgilerinin yer almasının yanı sıra profesyonel bir İnternet Sitesi olmalıdır.

Zorunlu Web Sitesi Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?

Kanun 14 Ocak 2011 de kabul edilmiştir fakat uygulama tarihi Temmuz 2014’e kadar uzatılmıştır. Bu süreç içerisinde Mali Müşavirlerin, firmaların, odaların bilgilendirilmesi, eğitimlerin verilmesi, hazırlıkların yapılması için uzatılmıştır.

Şahıs firmaları İnternet Sitesi

Web Sitesi zorunluluğunun detaylarına baktığımızda 1524. maddede tam olarak belirtilmese de kuruluş ile ilgili olan maddede tüm Ticari İşletmelerin fiş ve fatura gibi belgelerinde Web Sayfalarının adreslerinin yazılması gerektiği yazılıyor.

We Sitesi olmayanlar ya da sitesi kanuna uygun olmayanların cezası?

3 ay içerisinde bir Web Sitesi yaptırmayan veya kanuna uygun sitesi olmayan; Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri, Limited Şirket Müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirkette komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adlî para cezasına çarptırılacaklardır.

Ayrıca İnternet Sayfasında yer alması zorunlu olan içeriği kanuna uygun bir şekilde yerleştirmeyen; Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Limited Şirket Müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirkette Komandite ortaklarının failleri üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasına çarptırılacaklardır.

14 Ocak 2011’de Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte firmalara İnternet Sitesi olma zorunluluğu yasalaştı. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre her şirket kanuna uygun Web Sitesi yaptırmak zorundadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ilgili maddeler:

Bölünen şirketler İnternet Sitesinde duyurulacak.

Md.171 Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca İnternet Sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.

Bölünen şirketler alacaklarını İnternet Sitesinde ilan edeceklerdir.

Md.174 Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca İnternet Sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.

Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde İnternet Sitesinden duyuru yapılır

Md.198. bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin İnternet Sitesinde ilan edilir.

Fesih davaları İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md.353. Şirketlerde fesih davasının açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, derhâl ve resen Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca, yönetim kurulu, tescil ve ilanı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilan eder; İnternet Sitesine koyar.

Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduğu İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.359. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan olunur;  ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin İnternet Sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Genel kurulca seçilen şirket denetçisi İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md.399. Şirketin Denetçisi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İnternet Sitesinde ilan eder.

Genel Kurul Kararı İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md.414. Genel Kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketinin İnternet Sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

Finansal tabloların müzakeresine yönelik erteleme kararı İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md.420. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve İnternet Sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için Genel Kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

Genel Kurul tutanağı İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.422. Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, Genel Kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

(2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl Ticaret Sicili Memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin İnternet Sitesine konulur.

Genel Kurul Yetkili Temsilcileri İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md.428, Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, Genel Kurul Toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip şirketin İnternet Sitesine koymaya mecburdur.

(2) Bundan başka, Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve Şirket İnternet Sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve İnternet Sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri Kurumsal Temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda Kurumsal Temsilciliğe istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilan eder ve İnternet Sitesinde yayımlar. Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, Kurumsal Temsilci olarak vekâlet toplanamaz.

İptal ve butlan davaları İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.448. Yönetim Kurulu, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin İnternet Sitesine koyar.

İptal ve butlan davasına ilişkin mahkeme kararı İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.450. Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin Mahkeme Kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin karar İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md.455. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin İnternet Sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Sermayenin arttırılmasına ilişkin karar İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.460. Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin, 333 üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan eder ve İnternet Sitesinde yayımlar.  Yönetim   kurulu,  bu  kararında;  artırılan   sermayenin   tutarını,   çıkarılacak  yeni payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi verir.

Yeni pay alma ile ilgili karar İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.461. Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki gazete ile tirajı en az ellibin olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin İnternet Sitesine konulur.

Sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa yapılan ihtar İnternet Sitesinde ilan olunur.

Md 482-483. Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 35 inci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan olunur.

(3)Esas sözleşmeyle, pay sahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu tutulabilirler.

Yönetim Kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, 35 inci maddede yazılı gazete ile esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit  pay sahibinin  temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir.

(2)Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilan yerine, iadeli taahhütlü mektupla ve İnternet Sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre, mektubun alındığı tarihten başlar.

Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılması kararı İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.486. Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.

(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim Kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin İnternet Sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.

(3)Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.

(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin kararlar İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.524. Anonim Şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin Yönetim Kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve Genel Kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin İnternet Sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin hükümler saklıdır.

Alacaklıların çağrılması ile ilgili bildiri İnternet Sitesinde ilan olunur

Md.541. (Alacaklıların çağrılması) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin İnternet Sitesinde ve aynı zamanda Esas Sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.

Yukarıda saydığımız Kanun Maddelerinin özet hali ise aşağıdaki gibidir.

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

 

c) Yönetim ve Müdürler Kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret Şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

f) Genel Kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim Kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

İnternet Sitesi İle İlgili Cezai Sorumluluklar;

Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen İnternet Sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya İnternet Sitesi mevcut ise aynı süre içinde İnternet Sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Limited Şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca İnternet Sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.